آمار

راهنمای ثبت شرکت و موسسه

اطلاعات این بخش شامل :

شرکت با مسئولیت محدود

 

– شرایط شکلی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

– شرایط ماهوی تشکیل شرکت با مسئولیت محدو

– تعریف شرکت و چگونگی سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

– تعریف شرکت و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود

– خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

– اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

– روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

– یادآوریهای مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت

– سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال

– محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با  شرکت های سهام

– ارگان تصمیم گیرنده شرکت با مسئولیت محدود – مسئولیت مدنی و جزایی

– مسئولیت مدنی و جزایی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

– انحلال شرکت با مسئولیت محدود

– تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

– بطلان و ا نحلال شرکت با مسئولیت محدود

– تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

– مقایسه شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی

– وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای سهامی خاص

– ارگان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود – محدودیت اختیارات مدیران

– ارگان تصمیم گیرنده شرکت با مسئولیت محدود – کلیات

– ارگان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود – انتخاب و عزل مدیران

– ارگان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود – قلمرو اختیارات مدیران

– ارگان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود – مسئولیت مدنی و جزایی مدیران

– ارگان تصمیم گیرنده شرکت با مسئولیت محدود – تصمیمات فوق العاده

– ارگان تصمیم گیرنده شرکت با مسئولیت محدود – تصمیمات عادی

– ارگان کنترل کننده – انتخاب هیئت نظارت شرکت با مسئولیت محدود

– مجمع عمومی و هیئت نظارت شرکت با مسئولیت محدود

– نحوه اداره شرکت وقلمرو اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود

– نتیجه – شرکت با مسئولیت محدود

 

شرکت های سهامی

.

کلیات اوراق بهادار شرکت سهامی

– معرفی شرکت های سهامی

– انحلال شرکت های سهامی

شرکت های سهامی خاص

 – اساسنامه شرکت سهامی خاص

– تعریف شرکت سهامی خاص

– روش و مراحل ثبت شرکت های سهامی خاص

– وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای سهامی خاص با مسئولیت محدود

 

شرکت های تضامنی

 

– تعریف شرکت های تضامنی

– ویژگی ۱ شرکتهای تضامنی : محدود نبودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایه آنها

– ویژگی ۲ شرکتهای تضامنی : نقش و اهمیت شخصیت شرکا

– نام شرکت های تضامنی

– تشکیل شرکت های تضامنی و نسبی

– جهات انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی

– آثار انحلال شرکتهای تضامنی

– اداره امر تصفیه

 

 .

امور ثبتی کاری حساس و نیازمند دانش تجربی هست و بارها پیش آمده که افراد یا شرکت هایی به علت اشتباهات جزئی در فرآیند ثبت مدت زمان زیادی را تلف کرده اند ، ما در ثبت آی تی با وجود متخصصان ، این فرآیند را به بهترین شکل و کوتاه ترین زمان برای شما انجام میدهیم . 

 

 

برای مشاوره در امور ثبتی با ما تماس بگیرید

تلفن : ۱۰۵۸ ۹۳۷ ۰۹۱۲ _ ۴۷۹۲ ۹۲۵ ۰۹۱۲ _ ۷۶۲۳ ۲۸۴۲ ۰۲۱